Regulamin i polityka prywatności

Firma Rol-Art Piotr Kowalczyk z siedzibą 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 40 przetwarza informacje, które zostały pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak realizacja zamówień i reklamacji na produkty oraz usługi będące w ofercie firmy oraz rejestrowanie użytkowników zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez wiadomości e-mail m.in. formularz na stronie www. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Rol-Art Piotr Kowalczyk z siedzibą przy 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 40.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 40 lub email: biuro@rol-art.pl

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Administrator nie udostępnia danych osobom czy firmom trzecim.

4. Administrator przetwarza dane osobowe tylko w zakresie wykonywania niezbędnych czynności związanych z realizowaniem interesów firmy ROL-ART.

5. Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@rol-art.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 40

7. Dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie współpracy bieżącej, tj: wizyty Pana/Pani w siedzibie biura w celu zamówienia pomiaru/podpisania zamówienia/złożenia reklamacji, podczas wykonywania pomiaru przez pracowników ROL-ART, złożenia telefonicznie i/lub e-mailowo zapytania odnośnie produktów oraz usług firmy ROL-ART.

8. Administrator nie dokonuje profilowania danych.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami